Totaal Credit Management

Als u geen duidelijk debiteurenbeleid voert, leidt dit onherroepelijk tot hoge rentelasten en afschrijvingen op uw debiteuren, met als vervelend gevolg dat uw eigen liquide positie onder druk kan komen te staan. U kunt uw debiteurenbeheer op eenvoudige wijze aan ons overdragen. Zijn de nieuwe facturen aangemaakt, en de gedane betalingen geboekt, dan kunnen wij het gehele vervolgtraject voor u verzorgen. Als u uw debiteurenbeheer uit handen geeft, krijgt u – als u dat wilt – tot in detail zicht op het verloop van het traject. In overleg met u wordt nauwkeurig bepaald hoe we gaan werken. Aspecten als herinneringstermijnen, teksten en de toonzetting van de herinneringen zullen met u worden besproken. U krijgt regelmatig rapportages van betalingen en klachten of betwistingen.
De werkwijze die we zullen hanteren hangt natuurlijk voor een groot deel af van uw wensen en uw debiteuren, maar begint met een telefonische benadering. Dit gebeurt door uw eigen contactpersoon die het gehele traject begeleidt.

Heeft het debiteurenbeheer geen of onvoldoende resultaat opgeleverd, dan starten wij een incassoprocedure, beginnend met het in gebreke stellen van de debiteur. Bij onvoldoende resultaat volgt een aanmaning, waarin de hoofdsom vermeerderd wordt met rente en incassokosten. Wij sturen maar één aanmaning. Méér heeft geen zin, want debiteuren wennen hieraan en zullen al snel niet meer onder de indruk zijn van een eerste aanmaning. Volgt op deze aanmaning geen betaling, of is de reactie van uw debiteur onvoldoende naar uw zin, dan wordt de debiteur gegarandeerd binnen drie weken na het versturen van de aanmaning bezocht door iemand van onze eigen buitendienst.

Als een van de weinige incassobureaus in Nederland werken wij met een landelijk opererende buitendienst. We werken met een netwerk van goed opgeleide vakmensen die getraind zijn in het voeren van gesprekken met debiteuren.Tijdens een onderhoud met een debiteur ligt de nadruk uiteraard op het behalen van een voor u zo positief mogelijk resultaat. Ook zal er alles aan gedaan worden om de relatie met uw debiteur op een goede manier in stand te houden. Door op een tactische manier te bemiddelen kan niet alleen resultaat worden gehaald, maar wordt ook begrip gekweekt voor de ondernomen incasso-actie.
Ervaring leert ons dat een persoonlijk onderhoud bij uitstek geschikt is om een debiteur over de streep te trekken. Mocht ook dit onderhoud niet tot het gewenste resultaat leiden, dan worden de verhaalsmogelijkheden onderzocht en volgt er binnen drie dagen een advies. U bepaalt dan zelf of u de kwestie juridisch aanhangig wil maken.

Heeft uw debiteur tijdens ons buitengerechtelijk traject niet of niet geheel betaald, dan heeft u nog altijd de mogelijkheid om de zaak voor te leggen aan de rechter. Ook deze procedures kunt u met een gerust hart bij ons neerleggen. Wij kennen de gerechtelijke wegen en we kunnen u hierbij uitstekend ondersteunen.

Samen met gespecialiseerde partijen hebben wij twee uitgebalanceerde programma’s ontwikkeld. Eén voor debiteurenbeheerders van bestaande bedrijven en één voor startende ondernemers. We nemen cursisten op heel praktische wijze mee in de wereld van credit management. We zullen gericht aandacht besteden aan onderwerpen als het verloop van een incassotraject, het stroomlijnen van het debiteurenbeheer en de omgang met juridische procedures. Een programma omvat een compleet seminar van één dagdeel.